ࡱ> Ybjbj.\\]@ @ $,8ooo*******$-0f+Mooooo+`,$$$o*$o*$$M)*83R U**v,0,i*80#0(*0*8oo$ooooo++$ ooo,oooo0ooooooooo@ F :I SAYILI CETVEL 0_ Gl, 0_ Riski, Temininde Glk ve Mali Sorumluluk Zamm1 (A) GENEL 0DARE H0ZMETLER0 BLM 0_ 0_ Tem. Mali Gl Riski Glk Sorum. S. No KADRO (GREV) UNVANI Zamm1 Zamm1 Zamm1 Zamm1 1 Mste_ar: a) Ba_bakanl1k Mste_ar1...................................... : 2000 - 2500 - b) Dierleri............................................................ : 1800 - 2200 - 2 Avrupa Birlii Genel Sekreteri& & & & & & & & .... : 1800 - 2200 - 3 Mste_ar Yard1mc1s1: a) Ba_bakanl1k....................................................... : 1200 - 1600 - b) Dierleri............................................................ : 975 - 975 - M_avir: a) Ba_bakan M_aviri............................................ : 975 - 975 - b) Ba_bakanl1k, Bakanl1k, Mste_arl1k M_aviri.. : 950 - 750 - Kurul Ba_kan1: a) Bakanl1k ve Mste_arl1k................................... : 975 - 975 - b) Dierleri............................................................ : 800 - 900 - 6 Genel Mdr, Strateji Geli_tirme Ba_kan1, Avrupa Birlii Genel Sekreter Yard& & & & & & & : 975 - 975 7 Genel Mdr Yard1mc1s1, Yksek Fen Kurulu yesi Kadrolu Ynetim Kurulu yesi& & & & & & .& & .. : 800 - 900 - 8 Daire Ba_kan1.............................................................. : 800 - 900 - 9 Hukuk M_avirlii: a) 1. Hukuk M_aviri............................................ : 975 - 800 - b) Dierleri............................................................ : 800 - 750 - c) Raportr (Hukuk Fakltesi Mezunu)................ : 650 - 300 - 10 Avukat......................................................................... : 800 750 - 11 a) Savunma Sekreteri: - Ba_bakanl1kta (Merkez Te_kilat1)....................... : 800 - 900 - - Bakanl1klarda...................................................... : 800 - 800 - - Dier Yerlerde.................................................... : 800 - 500 - b) Savunma Uzman1, Sivil Savunma Uzman1............. : 650 - 450 - 12 M_avir, Bas1n ve Halkla 0li_kiler M_aviri............... : 725 - - - 13 Blge Ba_mdr, Ba_mdr, Blge Mdr............ : 850 - 550 - 14 13 nc s1rada say1lanlar1n yard1mc1lar1..................... : 650 - 500 - 15 Fen ve Tetkik Kurulu Ba_kan ve yeleri.................... : 650 - 500 - 16 Bilgi 0_lem: a) B0M Mdr, B0M ^ube Mdr..................... : 800 - 900 - b) B0M Mdr Yard1mc1s1..................................... : 750 - 800 - c) zmleyici, Programc1.................................... : 750 - 650 - d) zmleyici Yard1mc1s1, Programc1 Yard........ : 750 - 500 - e) Bilgisayar 0_letmeni........................................... : 750 - 250 - 17 Veri Haz1rlama ve Kontrol 0_letmeni.......................... : 750 - 250 - 18 Fabrika, Kombina, 0_letme: a) Mdr................................................................ : 800 - 650 - b) Mdr Yard1mc1s1............................................. : 650 - 500 - 19 zel Kalem Mdr: a) Ba_bakanl1kta.................................................... : 975 - 975 - b) Bakanl1klarda (Devlet Bakanl1klar1 dahil)........ : 800 - 900 - 20 YK Genel Sekreteri.................................................. : 975 - 975 - 21 niversiteleraras1 Kurul, SYM ve niversite Genel Sekreteri...................................................................... : 800 - 900 - 22 Faklte, Yksekokul, Enstit Sekreteri, TODA0E Genel Sekreteri, Trkiye Adalet Akademisi Gen.Sek. : 600 - 700 - 23 a) 20 ve 21 inci s1ralarda say1lanlar1n Yard1mc1lar1.... : 800 - 900 - b) Yksek Hakem Kurulu Genel Sekreteri................. : 800 - 700 - 24 a) 0l Mdr, zel evre Koruma Mdr................ : 700 - 700 - b) Bunlar1n Yard1mc1lar1............................................. : 600 - 600 - 25 ^ube Mdr, Mdr, APK Uzman1, Avrupa Birlii Uzman1: a) Kadro derecesi (1-4) olan.................................. : 600 - 500 - b) Dierleri............................................................ : 550 - 400 - c) Avrupa Birlii Uzman Yard1mc1s1.................... : 500 - 300 - 26 Uzman, Ara_t1rmac1, Akter: a) Kadro derecesi (1-4) olan.................................. : 600 - 300 - b) Dierleri............................................................ : 550 - 300 - c) Uzman Yard1mc1s1............................................ : 525 - 150 - 27 a) Mdr Yard1mc1s1................................................... : 550 - 200 - b) ^ef, Koruma ve Gvenlik Amiri............................. : 500 - 200 - 28 Ktphaneci (Fakltelerin Ktphanecilik blmn- den mezun olanlar)...................................................... : 500 - 400 - 29 Tercman, Mtercim................................................... : 500 - 500 - 30 0nfaz ve Koruma Ba_memuru..................................... : 700 600 600 - 31 0nfaz ve Koruma Memuru........................................... : 600 600 500 - 32 Her Derece Yarg1 Organlar1 ve Seim Kurullar1nda Grevli: a) Mdr: - Kadro derecesi (1-2) olan.................................... : 900 - 900 - - Kadro derecesi (3-4) olan.................................... : 900 - 800 - - Dierleri.............................................................. : 800 - 750 - b) ^ef, Zab1t Katibi...................................................... : 700 - 600 - 33 Gi_e Memuru (Boazii ve Fatih Sultan Mehmet Kprleri ve Otoyollarda)........................................... : 500 500 - 700 34 0tfaiye Te_kilat1: a) Mdr Yard1mc1s1, Grup Amiri.............................. : 500 - 200 - b) Amir, 0tfaiyeci, Ba_avu_, avu_, Onba_1, Er, Operatr, ^ofr............................................................ : 500 200 - - 35 Veznedar, Tahsildar.................................................... : 500 - - 700 36 Say1_tay a hesap vermekle ykml: a) Dner Sermaye Merkez Mdr, Dner Sermaye 0_letme Mdr, Dner Sermaye Sayman1, Fon Say- man1, Sayman.............................................................. : 600 - 300 400 b) Ayniyat Sayman1, Muhasebeci, Dner Sermaye 0_letmelerinde ve Fonlarda Sayman olarak grevlen- dirilenler...................................................................... : 500 - - 375 37 Ambar Memuru, Depo Memuru................................. : 500 - - 575 38 Koruma ve Gvenlik Grevlisi, Gvenlik Grevlisi, Koruma Amir Yard1mc1s1, Koruma Memuru............. : 500 175 - - (B) TEKN0K H0ZMETLER BLM 0_ 0_ Tem. Mali Gl Riski Glk Sorum. S. No KADRO (GREV) UNVANI VE KAR0YER Zamm1 Zamm1 Zamm1 Zamm1 Kadrolar1 Teknik Hizmetler S1n1f1nda bulunanlardan; 1 Ba_mhendis, Ba_mimarlara....................................... : 1025 - 1400 - En az drt y1ll1k yksekrenim grm_ yksek m- hendis, mhendis, yksek mimar, mimar ve _ehir planc1lar1na kendi ihtisas dallar1nda; a) 5 y1la kadar hizmeti olanlara............................. : 800 - 975 - b) 5 y1l ve daha fazla hizmeti olanlara.................. : 800 - 1400 - En az drt y1ll1k yksekrenim grm_ jeolog, hid- rolog, blge planc1s1, hidrojeolog, jeofiziki, fiziki, kimyager, jeomorfolog, istatistiki, arkeolog, mate- matiki, astronom, ttn eksperi olanlarla, 29/4/1992 tarihli ve 3795 say1l1 Kanuna gre teknik retmen unvan1 alanlardan kendi ihtisas dallar1nda; a) 5 y1la kadar hizmeti olanlara............................. : 775 - 975 - b) 5 y1l ve daha fazla hizmeti olanlara.................. : 775 - 1400 - En az drt y1ll1k mesleki teknik renim grm_ dier personelden kendi ihtisas dallar1nda; a) 5 y1la kadar hizmeti olanlara............................. : 700 - 975 - b) 5 y1l ve daha fazla hizmeti olanlara.................. : 700 - 1400 - 5 En az iki y1l sreli mesleki teknik yksekrenim grm_ yksek teknikerler ve teknikerler ile ttn eksperleri, prospektrlerden kendi ihtisas dallar1nda; a) 5 y1la kadar hizmeti olanlara............................. : 650 - 975 - b) 5 y1l ve daha fazla hizmeti olanlara.................. : 650 - 1400 - 6 Lise zerine en az 2 y1l mesleki teknik renim veya Mesleki teknik kurs grenler, Fen Memurlar1, Devlet Gzel Sanatlar Akademisi, Tatbiki Gzel Sanatlar Yksekokulu mezunlar1ndan kendi ihtisas dallar1nda; a) 5 y1la kadar hizmeti olanlara............................. : 600 - 525 - b) 5 y1l ve daha fazla hizmeti olanlara.................. : 600 - 850 - Lise dengi mesleki teknik okul mezunlar1ndan kendi ihtisas dallar1nda; a) 5 y1la kadar hizmeti olanlara............................. : 525 - 425 - b) 5 y1l ve daha fazla hizmeti olanlara.................. : 525 - 525 - Kadrolar1 bu s1n1fa dahil dier personelden kendi ih- tisas dallar1nda; a) 5 y1la kadar hizmeti olanlara............................. : 500 - 425 - b) 5 y1l ve daha fazla hizmeti olanlara.................. : 500 - 525 - NOT: 1- Yukar1daki temininde glk zamlar1n1n denmesinde kendi ihtisas dallar1ndaki hizmet sresi nin belirlenmesinde (31/12/2003 tarihi itibar1yla 5 y1l ve daha fazla hizmeti olanlar s1ras1ndan faydalananlar hari), teknik hizmetler s1n1f1nda geirilen sreler esas al1n1r. Bu Cetvelin (H) Kurumsal Blmnden hizmet y1l1 esas1na gre denen temininde glk zamlar1 hakk1nda da bu hkm uygulan1r. 2- Kadrolar1 teknik hizmetler s1n1f1nda bulunan personelden; a) Radyoaktif ve zehirli maddelerle al1_anlara, 5434 say1l1 Kanunun 32 nci maddesinden yararland1klar1n1 belgelemeleri _art1 ile, 250 puan, b) A1k maden ocaklar1nda al1_anlara, 400 puan, c) Yer alt1 maden ocaklar1nda fiilen gnde 3 saatten a_a1 olmamak zere al1_anlara, ayda 1000 puan1 gememek zere her gn iin, 50 puan, d) nitesinin gc 150.000 KW tan kk olmayan retim santralleri, 100.000 KW lik transformatr merkezleri ve 380.000 Volt luk enerji nakil hatlar1nda in_a, tevsi, i_letme mahallerinde fiilen al1_anlara, 500 puan, e) Patlay1c1 madde, patlay1c1 madde ile yap1lan mhimmat, asit, kok retimi, imalat, deneme ve imha i_lemlerinde, yksek f1r1n veya maden izabesi, dkmhane, haddehane, elektrolizhane, filotasyon, konsantrasyon, elikhane ve tnel in_aatlar1nda srekli olarak al1_anlara, 325 puan, i_ riski zamm1 puanlar1 ilave olarak verilebilir. (c) bendine gre i_ riski zamm1 denenlere, (a), (b), (d) ve (e) bentlerine gre ayr1ca i_ riski zamm1 denmez. 3- Bu blmn 1, 2 ve 3 No lu s1ra numaralar1nda say1lan kariyerler ile yksek tekniker, tekniker ve ttn eksperi kariyerlerini haiz olanlardan; a) Genel 0dare Hizmetleri Blmnn 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26 ve 27/a, (F) Blmnn 3, 4, 5, 6, 7, 9 ve (G) Blmnn B/1, 2, 3, 4 nc s1ra numaralar1nda yaz1l1 olan grev unvanlar1n1 i_gal edenlere 1400 puan temininde glk zamm1, b) Ekli IV say1l1 Cetvelde say1lan yerle_im birimlerine Blge Mdr, Blge Mdr Yard1mc1s1, 0l Mdr, 0l Mdr Yard1mc1s1, ^ube Mdr, Mdr ve Mdr Yard1mc1s1 olarak srekli grevle atananlara 1250 puan daha temininde glk zamm1, blmlerindeki puanlar1na ilave olarak ayr1ca denebilir. Ancak kurumlar1n sosyal i_ler, idari ve mali i_ler, personel, zlk, d1_ ili_kiler, donat1m, levaz1m ve benzeri her trl destek ve yard1mc1 hizmet birimlerinde al1_anlara (a) ve (b) s1ralar1nda ngrlen ilave temininde glk zamm1 denmez. 4- 4 y1l ve daha fazla sreli yksekrenim kurumlar1n1n istatistik blmlerinden mezun olanlar, istatistik alan1na giren konulardan birinde master ya da doktora yapm1_ olanlar ve Devlet 0statistik Enstits Eitim Merkezini bitirerek Lisans Sonras1 0statistik Sertifikas1 alanlardan; 31/12/2003 tarihinden nce Teknik Hizmetler S1n1f1nda istatistiki kadrosunda grev alm1_ veya yine bu tarihten nce yukar1daki dipnot 3 nc s1rada say1lan kadrolara atanm1_ olup da, bu tarihe kadar istatistiki gibi F P R "#0&"((b*++F,7:;;;T;X;;;;<<ؼذذذ؝ذ؝~umububuhb5>*CJaJhbCJaJhb5CJaJhbh=+!CJaJ'h8hb5CJOJPJQJ^JaJ$hbhbCJOJPJQJ^JaJh8hb5CJaJhbhb6CJ]aJhbhb5>*CJaJhbhbCJaJhbhb5CJaJ hbhbCJOJQJ^JaJ& F : buU"gdb byu9!U"gdb buU"gdb b gdb  gdbgdb$a$gdb $a$gdb V h HR(fb( & F buU"0`0gdb buU"gdb & F byu9!U"0`0gdb buU"gdb(~$ZJtN !!.""P## buU"gdb buU"gdb#h$$%0&&&p'"(())b*++F,{,,*-.N///gdb buU"^gdb buU"gdb buU"gdb//012233j4456666B77Z889::;;gdb buU"^gdb buU"gdb buU"gdb;;$;T;V;z;;B<<R==>b>>xx buU"^gdb & F buU"gdb buU"gdb b gdb  gdb b gdb$ b a$gdbgdb <<<(<*<4<6<@<B<R=n@@$N,N2e|f NPZ\fhrt~JTV.V~(*ԤȪf؝䕉h8h*5CJaJh*CJaJh8hbCJaJ!hbCJOJPJQJ\^JaJhb>*CJaJU'h8hb5CJOJPJQJ^JaJh8hb5CJaJhbCJaJhb5CJaJhb5>*CJaJ6>??n@@6AABBBtCC,DD^EE.FF:GG>HH ItIgdb buU"^gdb & F buU"gdb buU"gdbtIJJ K2KKbLLLM"N$NRQVQQRXStT buU"gdb$ b a$gdb buU"^gdb & F buU"gdb buU"gdbtT(VbXXYYZ\^P_aVXZ\^`bdfn$ b a$gdb$ b a$gdbzam ve tazminat alanlar; istatistiki kadrosuna atan1p atanamad1klar1na bak1lmaks1z1n, bu Kararda yer alan zam ve tazminatlar1n denmesi ynnden istatistiki kabul edilir. Ancak 15/1/2004 tarihine kadar istatistikiler iin ngrlen zam ve tazminatlar1 almam1_ olanlardan, 657 say1l1 Kanun uyar1nca istatistiki kadrosuna atanamayacak durumda olanlara, istatistikiler gibi veya bu kariyerden dolay1 zam ve tazminat denmez. (C) SALIK H0ZMETLER0 BLM 0_ 0_ Tem. Mali Gl Riski Glk Sorum. S. No KADRO (GREV) UNVANI VE KAR0YER Zamm1 Zamm1 Zamm1 Zamm1 1 a) Klinik ^efi.............................................................. : 900 500 1800 - b) Klinik ^ef Yard1mc1s1............................................. : 850 500 1700 - c) Ba_asistan................................................................ : 825 500 1650 - d) Uzman Tabip.......................................................... : 800 500 1600 - e) Asistan Tabip.......................................................... : 800 500 1300 - f) Pratisyen Tabip........................................................ : 800 500 1200 - g) T1pta Uzmanl1k Tznde belirtilen dallarda bu Tzk hkmlerine gre uzmanl1k belgesi alanlarla, ayn1 dallarda doktora yapm1_ olanlar (Bunlardan Sal1k Hizmetleri S1n1f1 Asistan kadrolar1nda olanlar dahil).......................................... : 800 500 1300 - h) Di_ Tabipleri........................................................... : 650 500 1100 - Eczac1; a) Yatakl1 tedavi kurumlar1nda.............................. : 650 500 800 - b) Dier yerlerde.................................................... : 600 500 700 - Sal1k Hizmetleri S1n1f1na dahil kadrolarda bulunup da; a) Mesleki sal1k yksek renim grm_ olanlar; 1- Yatakl1 tedavi kurumlar1nda ......................... : 600 500 600 - 2- Dier yerlerde................................................. : 550 500 500 - b) Lise dengi mesleki sal1k renim grm_ olanlar; 1- Yatakl1 tedavi kurumlar1nda ......................... : 550 500 200 - 2- Dier yerlerde................................................. : 500 500 200 - c) Dier personel; 1- Yatakl1 tedavi kurumlar1nda ......................... : 550 500 - - 2- Dier yerlerde................................................. : 500 500 - - 4 Teknisyen Yard1mc1s1................................................. : 500 500 - - 5 a) 6343 say1l1 Kanunun 7 nci maddesi uyar1nca 1kar1lan ynetmelik esaslar1na gre uzmanl1k s1navlar1nda ba_ar1 gstererek uzmanl1k belgesine sahip olan Uzman Veteriner Hekim........................... : 650 500 1800 - b) Veteriner Hekim..................................................... : 550 500 1800 - 6 Hayvan Sal1k Memuru, Veteriner Sal1k Teknikeri, Veteriner Sal1k Teknisyeni, meslek lisesi mezunu Laborantlar; a) Yksekrenimliler........................................... : 550 500 950 - b) Dierleri............................................................ : 550 500 875 - 7 Refik Saydam H1fz1ss1hha Merkezi Ba_kanl11 (Merkez-Ta_ra); Blge Laboratuarlar1; Kontrol, Islah, Ara_t1rma Enstitleri ve Kurumlar1; Halk Sal11 Laboratuarlar1; a) Ba_kan, Ba_kan Yard1mc1s1.............................. : 1000 500 1800 - b) Mdr ve Mdr Yard1mc1s1 (En az drt y1ll1k mesleki sal1k yksek renim grm_ sal1k personeli olmas1 kayd1yla).................................... : 900 500 1300 - c) Tabip, T1pta Uzmanl1k Tzne gre Uzman olanlar....................................................... : 900 500 1300 - d) Kimyager, Bakteriyolog, Biyolog, Eczac1, T1bbi Teknolog...................................................... : 775 500 1125 - e) Sal1k Memuru, Hem_ire, Ebe, Sal1k Teknikeri, Laboratuar Teknisyeni, Hem_ire Yard1mc1s1, Laborant; 1-Mesleki sal1k yksek renim grm_ olanlar : 600 500 900 - 2-Dierleri& & & & & & & & & & & & & & & . : 600 500 875 - (E) YARDIMCI H0ZMETLER BLM 0_ 0_ Tem. Mali Gl Riski Glk Sorum. S. No KADRO (GREV) UNVANI Zamm1 Zamm1 Zamm1 Zamm1 Kadrolar1 yard1mc1 hizmetler s1n1f1nda bulunanlardan; Yatakl1 ve Yataks1z Tedavi Kurum ve Kurulu_lar1 ile Islah Kurum ve Enstitleri, Hayvan Yeti_tirme ve Temin Laboratuarlar1nda; Hasta Bak1c1, Hayvan Bak1c1s1, Hizmetli, Hademe, Odac1............................. : 500 300 - - 2 Teknisyen Yard1mc1s1................................................. : 500 - 375 - 3 Beki........................................................................... : 500 175 - - 4 Bak1c1 Anne& & & & & & & & & & & & & & & & . : 500 300 - - 5 Mba_ir....................................................................... : 600 - 200 - 6 Dierleri...................................................................... : 500 - - - 1 Genel Sekreter Yard1mc1s1............................................................................ : 1 2 Faklte ve Yksekokul Sekreteri...................................................................: 1 3 Stratejik Ara_t1rmalar Merkezi ve Eitim Merkezi Sekreterleri (D1_i_leri Bakanl11), Atatrk Kltr Dil ve Tarih Yksek Kurumu Ba_kanl11nda Merkez ve Kurum Sekreterleri...................................................................... : 1 Ba_kanl1k ve Genel Mdrlklerde Kurul yesi, K0T lerde Daire Ba_kan Yard1mc1s1 ....................................................................................................: 1 5 Dier 0llerin 0l Nfus ve Vatanda_l1k Mdr, 0l Yaz1 0_leri Mdr, 0l 0dare Kurulu Mdr, 0l Mahalli 0dare Mdr, 0l Sivil Savunma Mdr, 0l Planlama ve Koordinasyon Mdr, Dernekler 0l Mdr, 0l zel 0dare Mdr....................................................................................: 1 6 Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeofiziki, Fiziki, Matematiki, Kimyager, 0statistiki, Jeomorfolog, Arkeolog, 29.4.1992 tarihli ve 3795 say1l1 Kanuna gre Teknik retmen unvan1 alanlar, Tabip, Di_ Tabibi, Eczac1, Veteriner Hekim olanlar ile (II) say1l1 Cetvelin (F) Sal1k Hizmetleri Blmnn 2 nci s1ras1na girenlerden Daire Ba_kan Yard1mc1s1, 0l Mdr Yard1mc1s1, Ba_kan, Grup Ba_kan1, Proje Mdr, Grup Mdr, 0_letme Mdr, ^irket Mdr, ^ube Mdr, Mdr, Ba_uzman (K0T) kadrosunda olanlar ve bunlar1n yard1mc1lar1................................................ : 1 7 Bal1 ve ilgili kurulu_ 0l Mdr Yard1mc1s1 (Ankara, 0stanbul, 0zmir), 0l Mft Yard1mc1s1 (Ankara, 0stanbul, 0zmir)............................................. : 1 8 6 nc1 grup 4 nc s1rada say1lanlar ile 7 nci grup 3 nc s1rada say1lanlar1n yard1mc1lar1, Dier 0llerin Defterdar Yard1mc1s1, Bte Dairesi Ba_kan1, Gelir 0daresi Grup Mdr& & & & & & & & & & & & & & & & & & ... : 1 9 zel evre Koruma Mdr, & & & & & & & & & & & & & & & . & & .: 1 (E) TEKN0K H0ZMETLER Kadrolar1 teknik hizmetler s1n1f1nda bulunan Tazminat E k T a z m i n a t O r a n 1 (%) ve fiilen grev yapanlardan : Oran1 (%) 1.Blge 2.Blge 3.Blge 4.Blge 5.Blge 6.Blge 7.Blge 1- En az drt y1ll1k yksekrenim grenlerden; a) Ba_mhendis, Ba_mimarlar .................................. : 168 5 15 17 19 23 28 35 b) Yksek mhendis, mhendis, yksek mimar, mimar, blge planc1s1 ve _ehir planc1lar1ndan; -1-4 derecelerden ayl1k alanlar ............................. : 160 5 15 17 19 23 28 35 -Dier derecelerden ayl1k alanlar ......................... : 152 5 15 17 19 23 28 35 c) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofiziki, kimya- ger, fiziki, jeomorfolog, arkeolog, matema- tiki, istatistiki, astronom, ttn eksperi olanlarla, 29/4/1992 tarihli ve 3795 say1l1 Kanuna gre teknik retmen unvan1 alanlardan; -1-4 derecelerden ayl1k alanlar ............................. : 130 4 12 14 16 18 23 25 -Dier derecelerden ayl1k alanlar ......................... : 122 4 12 14 16 18 23 25 d) Unvanlar1 (a), (b) ve (c) de say1lmayan dier mesleki teknik yksekrenimlilerden; -1-4 derecelerden ayl1k alanlar ............................. : 100 4 11 12 13 15 17 20 -Dier derecelerden ayl1k alanlar ......................... : 93 4 11 12 13 15 17 20 En az iki y1l sreli mesleki teknik yksekrenim grm_ olan yksek teknikerler, teknikerler ile ttn eksperlerinden; -1-4 derecelerden ayl1k alanlar ............................. : 100 4 11 12 13 15 17 20 -Dier derecelerden ayl1k alanlar ......................... : 93 4 11 12 13 15 17 20 3- Lise zerine en az 2 y1l mesleki teknik kurs grenlerden; -1-5 derecelerden ayl1k alanlar ............................. : 72 3 8 9 10 11 13 15 -Dier derecelerden ayl1k alanlar ......................... : 69 3 8 9 10 11 13 15 4- Lise dengi mesleki teknik renim grenlerden; -1-5 derecelerden ayl1k alanlar ............................. : 64 3 8 9 10 11 13 15 -Dier derecelerden ayl1k alanlar ......................... : 61 3 8 9 10 11 13 15 5- Yksek mhendis, yksek mimar, mhendis, mimar ve _ehir planc1s1 kariyerlerini haiz olup, 1-4 nc derecelerden ayl1k alanlardan, kurumlar1nca belirlenen ve denei bulunan faaliyet halindeki byk yat1r1m projelerinde fiilen al1_anlara, ilgili Bakan, Rektr, Vali ve Belediye ba_kan1ndan adlar1na onay al1nmak ve kontrol edilen ve onaylanan cetvellerde deme yap1lacak unvanlar ve say1lar1 gsterilmek _art1yla, projelerde al1_t1klar1 srece a_a1da gsterilen zel hizmet tazminat1 oranlar1 ek olarak denebilir. a) Blge Mdr (Belediyeler hari), Daire Ba_kan1 ve daha st idari grevlerde bulunanlara ........: 30 b) Dierlerine .......................................................................................................................................: 20 Ancak, bu hkme gre ilave demeden yararlanacaklar1n toplam say1s1, kurum kadrolar1nda sz konusu kariyerlere sahip olarak fiilen grev yapan toplam personel say1s1n1n %10 unu geemez (hesaplamalarda ksurlar tama ibla edilir). Bu tazminat mehil mddeti, her trl izin, byk yat1r1m projeleriyle ilgili olmayan geici grev, grevden uzakla_t1rma, tutuklanma, gzalt1na al1nma, hizmet ii eitim, kurs ve seminer gibi nedenlerle hizmete ara verenlere, ara verdikleri gnler iin denmez. 6- Teknik Hizmetler S1n1f1na ait kadrolarda bulunan personelden; bro, atlye, 1s1 santral1, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), i_letme, fabrika ve hizmet binalar1 d1_1nda olmak _art1yla arazi, _antiye, in_aat, baraj, park, bahe, maden, a1k alanlarda kurulu tar1m ve hayvanc1l1k uygulama birimleri ve yol gibi a1k al1_ma mahallerinde fiilen al1_anlara (belirtilen mahallerde yap1lan kontrollk hizmetleri dahil), al1_1lan her gn iin a_a1da gsterilen oranlarda ayr1ca zel hizmet tazminat1 denir. Faal durumdaki hizmet binalar1n1n tadilat, bak1m ve onar1m1 i_leri a1k al1_ma mahalli kapsam1nda deerlendirilmez. a) 1/a, b ve c s1ralar1nda say1lanlara .............. : 3,0 b) 1/d s1ras1 ile 2 nci s1rada say1lanlara ..........: 2,0 c) 3 ve 4 nc s1ralarda say1lanlara ................: 1,2 Bu ek zel hizmet tazminat1n1n denmesinde ilgililerin kadrolar1 esas al1n1r. Tazminat1n kimlere denecei; i_ programlar1 ve al1_ma mahallerinin zellikleri dikkate al1narak, er ayl1k dnemler itibar1yla ilgili birim amirlerince belirlenir. demeler grevin filen yerine getirilmesinden sonra er ayl1k dnem sonlar1nda yap1l1r. Ancak, bu _ekilde denecek ek zel hizmet tazminat toplam1 er ayl1k dnemler itibar1yla, a) 1/a, b ve c s1ralar1nda say1lanlara ............... : 60 b) 1/d s1ras1 ile 2 nci s1rada say1lanlara ...........: 40 c) 3 ve 4 nc s1ralarda say1lanlara .................: 24 oranlar1n1 a_amaz. @f ڄ>V‡҇p $ & F buU"a$gdb$ buU"a$gdb b gdb  gdb:FXfdБ8`tԔ8jn̖$ nbuU"a$gdb̖pėtИ JJ.gdb b gdb  gdb b 4 gdb$ b 4 a$gdb$ nbuU"a$gdb.V~.J&(*,Ԥ / >9!gd*$ b 4 a$gdb b gdb b gdb b ^gdb & F b gdbԤ ܦjPhȪd*2v` / >9!;^`;gd*gd* & F / >9!gd* / >9!gd* / >9!^gd* / >9!gd*`bdfhpҵ SF}By r]rgd* S+Fgd* Sgd* S/ 9!gd*$ S/ 9!a$gd* / >9!^gd* / >9!gd* fhp,2@JXbpzµеҵjJLlXZbdxz(*46٫٫ٖh8h*5>*CJaJh85CJaJh8h85CJaJh8h*5CJaJh*5>*CJaJh*5>*CJ\aJh*5CJ\aJh*CJaJh*CJOJQJ^JaJh*5CJaJh8CJaJ5ҵ2Bb~ܹ<`Ƽʽxz & 7Sy>!$&gd* & 7S&]" p#5&gd* SB9!#&gd*zPr&6RhjzR$ 7SBU"a$gd* Sgd* & 7S&]" p#5&gd* & F (: 7S&]" p#5&gd*R^l\bz24 SU"gd*$ 7SBU"#a$gd*$ 7SBU"#a$gd8dgd8gd*$ 7SBU"#a$gd*$ 7SU"a$gd*  SU"gd* 7buU"gd* 7buU"`gd*hbh*CJaJh*5CJaJ,1h. A!"#$% s666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtH@`@ NormalCJ_HaJmHsHtHX@X bBa_l1k 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ T@T *Ba_l1k 3$<@&5CJOJQJ\^JaJF@F bBa_l1k 6 <@&5CJ\aJRA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR Normal Tablo4 l4a ,k , Liste Yok e@ bHTML nceden Biimlendirilmi_7 2( Px 4 #\'*.25@9CJOJPJQJ^JaJ6B@6 b Gvde Metnix@P@@ * Gvde Metni 2 dxPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VB$vExLK_rw;Csl((|8G6\iĎp @J9X6ݳ׭W(cm;,@)$v|hu J q$›q. B˟TDFLƐaB~^] ?uN<;yÇ'~LV{(V/;=/x~B'<{OL@Is;7X S!0AfݢO8#B}u(Z،$c:ESGP~Ds w<4jg!Rtz+$ m߄6Il!Q] sZ[aQITmjYV` ]<f3:sx (#/;>tItT̖.Ԥ`ҵzR456789;<=mnopqrtuvw8@0( B S ?HLL P =F #&(-?JN^""""^%a%&&'''())W-]-`8c83=;=dDiD1F f { P X 1 q 6 s { ! g !%[l (G["FrUVFk7[(^m}2P6(7I4@}bjm%bBL !#![!m!!!!":"L"o"t"""#,###%%((\(^(l)s))*++--v//00001Q1|111 2*2d22223c3e33333 444W44445B5n5s555556O666666+7s77778688888$9?9d997:b:::;;;<E<i<<<;=q=:>H>x>>>>>>????@,@W@@@@A AcAAA9BtBBB*C-CCCCCC,DDDE$FFFIHyHAInIII&J;J\JlJmJqJJJKUKKLkLpLLLM1MXM`MMMMMMMNNcNNNN(O/OpOOOO4P:PlPzPPPPQ_QjQQQQRmRRRRRT^UgU}UVyX~XZZZZ[+[]]J]V]]]]]]F|G4S588m>>A@@AWBC1DwJ{JOP^]]]]!N&72]b2mPK*AdoD`Yp6m0 fn*i>K~\0 ?^`?hH ?^`?hH ?^`?hH ?^`?hH ?^`?hH ^`hH ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH. ::^:`hH-fn mPYp6m!72AdK~P-3~m0PPPPPvzO7=+!:bQE*8]]@H *********!*"*#.] "&(*X@.0246:<FJLN|UnknownG*Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial?= *Cx Courier NewACambria Math"qKŦ O/ O/a24]]3HP)?72!xx I SAYILI CETVELE. Erhan SEZG0N(    Oh+'0 < H T `lt|I SAYILI CETVELE.NormalErhan SEZGN2Microsoft Office Word@@Lα@nx-3R@nx-3R O՜.+,0 hp| /] I SAYILI CETVEL Konu Bal !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxy{|}~Root Entry Fp983R1Tablez"1WordDocument.SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q