ࡱ> Y<bjbj.\\" R R 8,J$'NNNNN)))g&i&i&i&i&i&i&$(+&Q)))))&NN&uuu)NNg&u)g&uu$%N n/Rc%S&&0$'u%Z<,}<,$%%<,%p))u)))))&&G.)))$'))))<,)))))))))R F : EK DERS BELGELER0N0N HAZIRLANMASINDA UYULACAK ESASLAR DERS PROGRAMLARI Ders beyan1 ile ders program1nda ba_lama saati (sabah saat 8,00 de) ayn1 olmal1d1r. Ders ve s1nav program1na retim yelerinin isimleri yaz1lmal1d1r. DERS BEYANI Birden fazla birime derse gelen retim elemanlar1n1n beyan1 tek beyan olarak kadrosunun bulunduu Fakltede haz1rlanmal1d1r. retim yelerinin varsa idari grevleri ders beyanlar1nda belirtilmelidir. Birinci ders saati 08:00 de ba_layacak _ekilde haz1rlanacak ek ders beyanlar1nda dersin ad1, dnemi, y1l1, s1n1f1, renci say1s1, lisans yada lisansst olduu belirtilmelidir. Bitirme Tezi/Projesi 0+2 saat olarak, Yksek Lisans Tez ve Doktora rencileri 0+1 saat olarak belirtilecektir. Bitirme Tezi/Projesi ve Proje rencilerinin isimleri eksiksiz olarak beyan1n arka sayfas1na yaz1lmal1d1r. Yksek Lisans Tez ve Doktora rencilerinin isimleri beyanlarda belirtilmeli Enstit listeleriyle kontrol edilmelidir. al1_ma yap1lmayan veya ders a_amas1nda olan renci isimleri beyan1n arka taraf1nda belirtilmelidir. Mezun olan, kayd1 silinen, ve yurtd1_1nda bulunan Yksek Lisans ve Doktora rencileri ek ders beyanlar1nda yer almamal1d1r. Birinci ve ikinci retim dersleri ayr1 ayr1 toplanmal1, ikinci retime ait dersler farkl1 (koyu renkli) gsterilmeli, ak1_an dersler belirtilmelidir. retim yelerinin unvan ve ykleri titizlikle kontrol edilmelidir. Ders programlar1 ile ders beyanlar1n1n birebir kontrolnn salanmas1n1n sorumluluu Blm Ba_kanl1klar1na aittir. Dier niversitelerde verilen birinci ve ikinci retime ait dersler ayr1 ayr1 belirtilmeli, ders beyan1 ilgili retim eleman1 ve blm ba_kan1 taraf1ndan imzalanmal1d1r. Y1l ii s1nav tarihleri titizlikle renci say1s1 belirtilmi_ olarak doldurulmal1d1r.Tatile ve ders saatine rastlayan vizelere deme yap1lmayacakt1r. Bunlar1n d1_1nda kalan vizeler yk hesab1nda dikkate al1nmal1d1r. Y1l ii vize program1 haz1rlanmal1 ve 2 nsha olarak eklenmelidir. PUANTAJ CETVEL0 Bilgi formunda yer alan retim yelerinin izinli-raporlu durumlar1 ve resmi tatil gnleri yk hesab1nda dikkate al1nmal1d1r. EKDERS PUANTAJ B0LG0 FORMU Bilgi formu eksiksiz olarak (1.ve 2. retim iin ayr1 ayr1 3 er nsha) doldurulmal1, beyan edilecek durum bulunmad11 taktirde; bu durum bo_ forma belirtilmi_ olarak puantaja eklenmelidir. (retim yesinin kendi kadrosunun bulunduu yerden farkl1 yerlere de ders veriyorsa gittii birimlerin her birine de 3 er nsha ekders bildirim formu vermesi gerekmektedir.) Tarih : KAFKAS N0VERS0TES0 STRATEJ0 GEL0^T0RME DA0RE BA^KANLIINA, 20.../20& eitim-retim y1l1 Gz / Bahar yar1y1l1nda& & & & & & & & & .. fakltesi & & & & & & & & & & & & blmnde serbest / emekli olarak a_a1da belirtilen dersi / dersleri vermekteyim. niversiteniz d1_1nda ba_ka bir kurumda ders vermemekteyim / vermekteyim. Sosyal Gvenlik Kurumundan SSK / Emekli Sand11 / Bakur a kay1tl1y1m. Bilgilerinize arz ederim. Sayg1lar1mla, Telefon No : TC Kimlik No : 0_ Bank. Hesap No : S.S.K. No : Emekli Sand11 No : Bakur No : Not: Ba_ka bir kurumda ders vermekteyse hangi kurumda ka saat (T-U) olduu belirtilmeli. Ders Verdii KurumDersin Ad1Teorik/Uygulama EKDERS DOSYALARINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER KADROLU RET0M YELER0 TABLO - 1 SAYI^TAYSTRATEJ0MUHASEBEAkademik TakvimAkademik TakvimAkademik Takvimretim Plan1retim Plan1retim Plan1Ders Program1Ders Program1Ders Program1Ders Beyan1Ders Beyan1Ders Beyan1Ekders Puantaj1Ekders Puantaj1Ekders Puantaj10zinli, Raporlu Bilgi Formu0zinli, Raporlu Bilgi Formu0zinli, Raporlu Bilgi FormuFaklte Yn. Kurulu Karar1Faklte Yn. Kurulu Karar1Fak. Yn. Kurulu Karar1 Kadrolu retim yelerinin blm haricinde ba_ka blmlerde de ders vermesi halinde ilgili blmn ders program1 da eklenmelidir. ( Say1_tay ve Strateji olmak zere 2 nsha) Puantajlarda isim s1ras1 muhasebe biriminden temin edilecek maa_ bordrosundaki s1raya gre haz1rlanmal1d1r. 2547 SAYILI KANUNUN 40-A MADDES0NE GRE BA^KA KURUMLARDAN GELEN RET0M YELER0 TABLO - 2 SAYI^TAYSTRATEJ0MUHASEBEAkademik TakvimAkademik TakvimAkademik Takvimretim Plan1retim Plan1retim Plan1Ders Program1Ders Program1Ders Program1Ders Beyan1Ders Beyan1Ders Beyan1Ekders Puantaj1Ekders Puantaj1Ekders Puantaj10zinli, Raporlu Bilgi Formu0zinli, Raporlu Bilgi Formu0zinli, Raporlu Bilgi FormuFaklte Yn. Kurulu Karar1Faklte Yn. Kurulu Karar1Faklte Yn. Kurulu Karar1Faklte Ders Grv. Karar1ptz " F H j l @ N 2Bhb8p:<׻訠hj hd5>*CJaJhyh T56CJaJhyCJaJhEq hEq CJaJhEq CJaJh]kCJaJhj 5CJaJh Th TCJaJhiCJaJhd5CJaJh TCJaJh'CJaJhdCJaJ3tvxzH d $h^ha$gdEq $a$gd]k $h^ha$gdd & Fgdd^gdd & Fgd Tgdd$a$gdrY "$&"6JR^r !!:!*CJaJhj hd5>*CJaJho5>*CJaJ1d"$8&* $^`a$gdd $ & Fa$gdd $h^ha$gddgddgdo $ & Fa$gdd $^a$gdd$a$gdd$h\^h`\a$gdEq JLNPRzRT$a$gd; $^a$gd; $`a$gd;$dh`a$gd;$a$gd;gd;$^`a$gdd 0 X r :!gvg÷۳۪÷۳۪ۡ hs5 hThohtqjho5CJaJ h.QhsUhs5CJaJhohtqjhs5CJaJhYhs5CJaJh=hs5CJaJhshf<hs5CJaJho5CJaJh;CJaJh;6<"P"b"t"""Ekdl$$IfFF #  t06  44 lapyttqj$$Ifa$gdtqjl gds"""""#"#:kd$$IfFF #  t06  44 lapyttqj$Ifgdol $Ifgdsl "#>#@#\#x##M::$Ifgdsl kd$$IfFF #  t06  44 lapyttqj$Ifgdol #####`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kdX$$IfFF #  t06  44 lapyttqj##$ $@$`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd$$IfFF #  t06  44 lapyttqj@$B$z$$$`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd$$IfFF #  t06  44 lapyttqj$$"%X%%`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kdD$$IfFF #  t06  44 lapyttqj%%%&'''d(`[PPG[?$a$gdsh^hgds $ & Fa$gdsgdskd$$IfFF #  t06  44 lapyttqjd(f(z(((((=kd$$IfFF #  t06  44 lapyttqj$$Ifa$gdtqjl gds$a$gds((())0)L):kd0$$IfFF #  t06  44 lapyttqj$Ifgdol $Ifgdsl L)h)j))))M::$Ifgdsl kd$$IfFF #  t06  44 lapyttqj$Ifgdol ))))*`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kdx$$IfFF #  t06  44 lapyttqj* ***J*j*`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd $$IfFF #  t06  44 lapyttqjj*l***+`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd $$IfFF #  t06  44 lapyttqj++L+++`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kdd $$IfFF #  t06  44 lapyttqj+++4^h^`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd $$IfFF #  t06  44 lapyttqjFaklte Ders Grv. Karar1Faklte Ders Grv. Karar1Rektr Onay1Rektr Onay1Rektr Onay1Kurum 0zin Yaz1s1Kurum 0zin Yaz1s1Kurum 0zin Yaz1s1DilekeDilekeDilekeGeldii nv. Ders YkGeldii nv. Ders YkGeldii nv. Ders Yk retim yelerinin kurumlar1ndan izin al1nabilmesi iin ilgili Faklteden Ders Grevlendirme Kararlar1n1n dnem ba_1ndan en ge 1 ay nce Personel Daire Ba_k. na gnderilmesi gerekmektedir. ALI^AN (TM 0^KOLLARINA TAB0) SSK LI RET0M YELER0 TABLO 3 SAYI^TAYSTRATEJ0MUHASEBEAkademik TakvimAkademik TakvimAkademik Takvimretim Plan1retim Plan1retim Plan1Ders Program1Ders Program1Ders Program1Ders Beyan1Ders Beyan1Ders Beyan1Ekders Puantaj1Ekders Puantaj1Ekders Puantaj10zinli, Raporlu Bilgi Formu0zinli, Raporlu Bilgi Formu0zinli, Raporlu Bilgi FormuFaklte Yn. Kurulu Karar1Faklte Yn. Kurulu Karar1Faklte Yn. Kurulu Karar1Faklte Ders Grv. Karar1Faklte Ders Grv. Karar1Faklte Ders Grv. Karar1Rektr Onay1Rektr Onay1Rektr Onay1DilekeDilekeDilekeSSK 0_e Giri_ TarihleriSSK 0_e Giri_ TarihleriSSK 0_e Giri_ Tarihleri EMEKL0 SSK LI RET0M YELER0 TABLO 4 SAYI^TAYSTRATEJ0MUHASEBEAkademik TakvimAkademik TakvimAkademik Takvimretim Plan1retim Plan1retim Plan1Ders Program1Ders Program1Ders Program1Ders Beyan1Ders Beyan1Ders Beyan1Ekders Puantaj1Ekders Puantaj1Ekders Puantaj10zinli, Raporlu Bilgi Formu0zinli, Raporlu Bilgi Formu0zinli, Raporlu Bilgi FormuFaklte Yn. Kurulu Karar1Faklte Yn. Kurulu Karar1Faklte Yn. Kurulu Karar1Faklte Ders Grv. Karar1Faklte Ders Grv. Karar1Faklte Ders Grv. Karar1Rektr Onay1Rektr Onay1Rektr Onay1SSK 0_e Giri_ TarihleriSSK 0_e Giri_ TarihleriSSK 0_e Giri_ TarihleriDilekeDilekeDileke retim yelerinin dilekeleri beyanlar1n1n zerine tak1lmal1d1r. SSK giri_i yap1lacak retim yelerinin SSK giri_ i_lemleri dnem dersleri ba_lamadan en ge 1 gn nce tamamlanm1_ olmal1d1r. SSK primlerinin zaman1nda denebilmesi iin puantajlar1n en ge takip eden ay1n 3 ne kadar Strateji Geli_tirme Daire Ba_kanl11 na gnderilmesi gerekmektedir. Grevlendirme yap1lacak personelin stats ara_t1r1lmal1; 4/b ve 4/c kapsam1ndaki personele deme yap1lmayaca1 gz nnde bulundurulmal1d1r. F0NAL SINAV PUANTAJLARI TABLO - 5 SAYI^TAYSTRATEJ0MUHASEBEFinal S1nav Program1Final S1nav Program1Final S1nav Program1S1nav Puantaj1S1nav Puantaj1S1nav Puantaj10zinli, Raporlu Bilgi Formu0zinli, Raporlu Bilgi Formu0zinli, Raporlu Bilgi FormuFak. Yn. Kurulu Karar1Fak. Yn. Kurulu Karar1Fak. Yn. Kurulu Karar1Ortak S1nav Yapanlar1n List.Ortak S1nav Yapanlar1n List.Ortak S1nav Yapanlar1n List. S1nav puantaj1nda dersin renci say1s1 ile ders beyan1ndaki renci say1lar1n1n ayn1 olmas1 gerekmektedir. Farkl1 durumda dersin s1nav listesi eklenmelidir. YARIYILLAR DI^I TEZ DANI^MANLIKLARI TABLO - 6 Tez Beyan1Tez Beyan1Tez Puantaj1Tez Puantaj1Tez Puantaj10zinli, Raporlu Bilgi Formu0zinli, Raporlu Bilgi Formu0zinli, Raporlu Bilgi Formu Ders beyan1nda ismi olup ta tez beyan1na herhangi bir nedenle ( mezun, kay1t silme, izinli say1lma vb.) ismi yaz1lmayan rencilerin durumlar1 tez beyan1nda belirtilmelidir. Yar1y1llar d1_1 tez dan1_manl11 puantajlar1nda retim yelerinin y1ll1k izin tarihleri titizlikle bilgi formlar1na i_lenmeli ve puantaj hesab1nda dikkat edilmelidir. 1- Evraklar tablolarda belirtildii _ekilde 3 dosya halinde haz1rlanmal1d1r. (Say1_tay, Strateji ve Muhasebe) 2- Evraklar as1l olmal1d1r. 3- Evraklar her bir tablo iin (Tablo-1,2,3,4,5,6 ) ayr1 ayr1 haz1rlanacakt1r. 4- Ders beyanlar1 puantajlardaki isim s1ras1na gre dizilmelidir. 5- Ekders puantajlar1 1. ve 2. retim olarak ayr1 ayr1 haz1rlanmal1d1r. 6- Tm Ekders evraklar1ndaki eksiklikler ve hatalar Strateji Geli_tirme Daire Ba_kanl11nca birimlere iade edileceinden; birimlerin, dosyalar1n haz1rlanmas1nda gerekli zeni gstermeleri gerekmektedir. 7- Uygulamada birliktelik salamak amac1 ile evraklar, ekte rnekleri gnderilen belgelerle ayn1 formatta haz1rlanmal1d1r. 0lgili Belgelere Strateji Geli_tirme Daire Ba_kanl11 n1n Web adresinden ula_1labilir.   h^j^^^^`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd $$IfFF #  t06  44 lapyttqj^^^_&_`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kdP $$IfFF #  t06  44 lapyttqj&_(_8_H_X_`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd $$IfFF #  t06  44 lapyttqjX_Z____`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd $$IfFF #  t06  44 lapyttqj___dafahajalana`[PG[[[[h^hgds $ & Fa$gdsgdskd<$$IfFF #  t06  44 lapyttqjnapaaaabb*b$$Ifa$gdtqjl $a$gdsgds*b,bLblbb`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd$$IfFF #  t06  44 lapyttqjbbbbb`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd$$IfFF #  t06  44 lapyttqjbbcc8c`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd($$IfFF #  t06  44 lapyttqj8c:cRcjcc`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd$$IfFF #  t06  44 lapyttqjccccc`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kdp$$IfFF #  t06  44 lapyttqjccdVdd`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd$$IfFF #  t06  44 lapyttqjdddd2e`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd$$IfFF #  t06  44 lapyttqj2e4eheee`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd\$$IfFF #  t06  44 lapyttqjeeef f`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd$$IfFF #  t06  44 lapyttqj f"f2fBfRf`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd$$IfFF #  t06  44 lapyttqjRfTffff`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kdH$$IfFF #  t06  44 lapyttqjffff&g(g>g`[[SS[$a$gdsgdskd$$IfFF #  t06  44 lapyttqj>gPgbgtgvgggJ77$Ifgdsl kd$$IfFF #  t06  44 lapyttqj$$Ifa$gdtqjl ggggh,hM::$Ifgdsl kd4$$IfFF #  t06  44 lapyttqj$Ifgdol vggg,h.hhhhh.i0iii|j~jkkjklkkkkkkkk llll,l.l0l2lppVpjpppjsttuulvnvxxyyz zz}f~~~¶կ٣կկկ՛ hs5hkhs5h|hs5h|hs5CJaJ h hshtqjhs5CJaJh}hs5CJaJ h8+Zhshshs5CJaJ h3ho hThohtqjho5CJaJho8,h.hJhfhh`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd$$IfFF #  t06  44 lapyttqjhhhhh`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd|$$IfFF #  t06  44 lapyttqjhhhi.i`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd $$IfFF #  t06  44 lapyttqj.i0ihiii`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd$$IfFF #  t06  44 lapyttqjiijFj|j`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kdh$$IfFF #  t06  44 lapyttqj|j~jjjk`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd $$IfFF #  t06  44 lapyttqjkk6kPkjk`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd$$IfFF #  t06  44 lapyttqjjklkkkk`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kdT$$IfFF #  t06  44 lapyttqjkkll.l`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd$$IfFF #  t06  44 lapyttqj.l0l2llmnppp`XMMMMXX $ & Fa$gds$a$gdskd$$IfFF #  t06  44 lapyttqjpppppp p"p$pTpVpjp|ppp$$Ifa$gdtqjl gds$a$gdspppp q`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd@$$IfFF #  t06  44 lapyttqj q"q@q^q|q`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd$$IfFF #  t06  44 lapyttqj|q~qqq&r`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd$$IfFF #  t06  44 lapyttqj&r(rXrrr`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd, $$IfFF #  t06  44 lapyttqjrrr.shs`MM:$Ifgdol $Ifgdsl kd $$IfFF #  t06  44 lapyttqjhsjslstttttt`[SJJJJJh^hgds & Fgdsgdskdt!$$IfFF #  t06  44 lapyttqjtttu&u6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtH@`@ dNormalCJ_HaJmHsHtHRA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRi@R Normal Tablo4 l4a ,k , Liste Yok @B@@ d Gvde Metni$a$5aJRC@R dGvde Metni Girintisi h^haJ\R@\ dGvde Metni Girintisi 2$h^ha$aJF"F 4 Balon MetniCJOJQJ^JaJr@3r ;Tablo K1lavuzu7:V08B8 &stbilgi p#8 R8 &Altbilgi p#PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VB$vExLK_rw;Csl((|8G6\iĎp @J9X6ݳ׭W(cm;,@)$v|hu J q$›q. B˟TDFLƐaB~^] ?uN<;yÇ'~LV{(V/;=/x~B'<{OL@Is;7X S!0AfݢO8#B}u(Z،$c:ESGP~Ds w<4jg!Rtz+$ m߄6Il!Q] sZ[aQITmjYV` " !vg~<Tjd!!<"""###@$$%d((L))*j*++h^^&_X__na*bbb8cccd2ee fRff>gg,hhh.ii|jkjkk.lpp q|q&rrhstXu8vx< !"#$%&'()*+,-.@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ[\]^_`abcdefghik8@0( B S ? , 2 %+"^dnt~CG]aw{ko ""PTFN  $ m - 8 @!O!W"j"""=Ow ) / j n p r Ht3 z{,"") / j n p r "o"=?.B hsC0j[CH\p!Ig|⪈hh^h`OJQJo(hHhh^h`OJQJo(hHhh^h`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHhh^h`OJQJo(hHhh^h`OJQJo(hH ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.!Ig| o"= hsC?.BH\p0j[@zsT)#0V@@@@     Bw\*;Eq 4rYyi1J: TtqjsyIj iCo&'w=]kd""@ L " "^UnknownG*Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsACambria Math"1ԃԃ$'`>a4v"v"3QHP ?d2!xx 62006/2007 E0T0M-RET0M YILI BAHAR YARIYILI DNEM0NDE^AVER Erhan SEZG0N$   Oh+'0$ <H h t 82006/2007 ETM-RETM YILI BAHAR YARIYILI DNEMNDEAVERNormalErhan SEZGN2Microsoft Office Word@@VSG@f/R@f/R'`՜.+,0( hp| -->v" 82006/2007 ETM-RETM YILI BAHAR YARIYILI DNEMNDE Konu Bal !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fsz/RData m$1Table`,WordDocument.SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q